Commissioner انجام یک نظرسنجی آنلاین از اشخاصی که قربانی جنایت شده اند را سر دست گرفته است تا تجربیات آنها را در موارد ذیل، بدست آورد:

  • خدمات حمایت از قربانیان
  •  پولیس
  • روند محکمه.

کامیسیونر معلومات شما را با کدام شخصی بشمولِ دولت های فدرال، ایالتی یا محلی، ارائه دهندگان خدمات یا بخش خصوصی، به اشتراک نمی گذارد.

گزارشی بشمولِ یافته ها و تجزیه و تحلیل های خلاصه، منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

معلومات شما بر اساس موارد ذیل جمع آوری و مدیریت می شود:

  • Privacy and Data Protection Act 2014
  • Health Records Act 2001
  • Public Records Act 1973.

در زمان انجام نظرسنجی، به یاد داشته باشید که چیزی که منجر به شناسایی شما میشود، بشمولِ اسامی را ننویسید. از آنجایی که این یک نظرسنجی محرمانه است، ما گزارشی از آنچه شما گفتید به شما داده نمیتوانیم چرا که نمی دانیم کدام جواب ها برای شما هستند.

ما جواب های شما را در  Microsoft SharePoint (مایکروسافت شیرپونت) - یک پلت فرم امن و رمزگذاری شده، جمع آوری و ذخیره می کنیم.